Regulamin przekazywania darowizn

Regulamin przekazywania darowizn oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu DLARODZINY.EU

§1.
Definicje, czyli co jak rozumieć
Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1) Portal – portal internetowy, a więc stronę internetową wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami tj. dlarodziny.eu,
2) Organizacja – w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a więc Fundacja dla Rodziny z siedzibą w Oławie (55-200), ul. Wiosenna 2 lok. 5, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000703941, NIP: 9121912822, REGON: 368744847, z którą kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: fundacja@dlarodziny.eu, świadczącą za pośrednictwem Portalu usługi elektroniczne, a także przyjmującą darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych,
3) Regulamin – niniejszy regulamin, a więc dokument, który właśnie czytasz,
4) Użytkownik – osobę fizyczną, która korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem portalu lub dokonująca za jego pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych (po dokonaniu Darowizny zwany “Darczyńcą”),
5) Pośrednik usług finansowych – Tpay, AutoPay S.A., FaniPay, FaniMani
6) Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na cele statutowe Organizacji,
7) Darczyńca – Użytkownik, który dokonał Darowizny.

§2.
Postanowienia ogólne

1. Celem funkcjonowania Portalu są działania mające na celu wspieranie budowania rodzin, ewangelizacja oraz wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych na tę działalność.
2. Serwis jest wspólnym przedsięwzięciem projektu Fundacja dla Rodziny, działającej w ramach Organizacji.
3. Organizacja jest technicznym operatorem Portalu.
4. Regulamin określa w szczególności:
– Zasady korzystania z Portalu
– Zakres odpowiedzialności Organizacji;
– Obowiązki Użytkownika/Darczyńcy;
5. Portal służy zbiórce środków pieniężnych na cele statutowe Organizacji oraz prowadzeniu komunikacji z Darczyńcami i innymi Użytkownikami.
6. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem, zaś korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
7. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu. Organizacja udostępnia Użytkownikom Regulamin poprzez umieszczenie go na stronie internetowej w taki sposób, by każdy miał do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie oraz mógł go pobrać i zapisać w wersji elektronicznej. Dostęp do Regulaminu może wymagać od Użytkownika posiadania sprzętu i oprogramowania o określonych ustawieniach (np. oprogramowania do odczytu formatu doc., docx, pdf.)

§3
Darowizna, czyli przekazanie środków

1. Użytkownik przekazując środki finansowe dokonuje darowizny, a więc czynności prawnej uregulowanej w art. 888 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega na przesunięciu składników majątkowych Użytkownika na rzecz obdarowanego pod tytułem darowizny i zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Organizację darowizny.
2. Dokonanie przelewu środków finansowych skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy pisemnej, darowizna jest ważna i skuteczna.
3. Darowiznę przekazuje się za pomocą Pośrednika usług finansowych.

§4
Warunki techniczne korzystania z Portalu, czyli, jakie wymagania musi mieć Twój komputer, tablet, telefon itp.

1. Dla skutecznego przekazania środków finansowych za pośrednictwem Portalu Użytkownik powinien spełnić następujące wymogi:
a) posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu,
b) dostęp do Internetu :),
c) korzystanie z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej cookies,
d) posiadanie aktywnego adresu elektronicznego.
2. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych, o których mowa w ustępie poprzedzających wiążą się opłaty, obciążają one Użytkownika.

§5
Ochrona danych osobowych, czyli kto i w jakim celu korzysta z danych, które podałeś

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizacja.
2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Portalu i wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie www.dlarodziny.eu/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/

§6
Reklamacje

1. Każdemu Darczyńcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z przekazaną darowizną.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość mailową na adres: fundacja@dlarodziny.eu. W tytule wiadomości prosimy o podanie imienia i nazwiska reklamującego oraz umieszczenie słów: „reklamacja dotycząca darowizny”.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) dane umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację,
b) określenie reklamowanej usługi, opis reklamowanej wady, oraz termin, w jakim wada została dostrzeżona,
c) żądanie reklamacyjne – wskazanie, czy osoba składająca reklamację żąda usunięcia wady, wymiany towaru na nowy wolny od wad, obniżenia ceny czy odstąpienia od umowy.
4. Organizacja niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, odniesie się do jej treści, wysyłając odpowiedź na adres mailowy, z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne.
5. Organizacja zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja złożona zostanie po przekroczeniu terminu, wskazanym w Kodeksie cywilnym, lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.

§7.
Zmiany Regulaminu

1. Organizacja ma prawo dokonywać zmian w regulaminie.
2. O zmianach regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian poprzez zamieszczenie komunikatu na Portalu.

§8.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od 18.02.2023 r.
2. Regulamin ma zapewnić harmonijną współpracę pomiędzy Użytkownikami a Organizacją, dlatego każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać do niego uwagi i pytania, pod adres elektroniczny, o którym mowa w §1.

3. Aktualizacja Regulaminu: 16.11.2023 roku.