Statut Fundacji dla Rodziny

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Fundacja pod nazwą Fundacja dla Rodziny, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Andrzeja Cwynara, zwanego dalej Fundatorem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego statutu.

§ 2.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Oława
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.
6. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i dyplomy honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 3.
1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 ze zm.). Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
2. Działalność statutowa i gospodarcza Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
3. W celu realizacji działalności statutowej i gospodarczej Fundacja może przystępować do innych podmiotów, w tym krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania, spółdzielni, spółek, fundacji i stowarzyszeń, a także tworzyć takie podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami.
4. Fundacja może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 ze zm.), po spełnieniu wymaganych przesłanek ustawowych.

II. CELE I REALIZACJA DZIAŁAŃ FUNDACJI

§ 4.
Celami Fundacji są:
1. Działalność dobroczynna polegająca na udzielaniu wszechstronnej pomocy małżeństwom i rodzinom w szczególności na rzecz osób przeżywających trudności finansowe, rodzinne, zagrożonych rozbiciem rodziny i wyłączeniem społecznym;
2. Działalność kulturalna i oświatowa poprzez upowszechnianie wzorców osobowych małżeńskich i rodzinnych służących wychowywaniu człowieka wolnego od uzależnień szkodliwych społecznie i człowieka otwartego na potrzeby innych ludzi;
3. Ochrona zdrowia (głównie psychicznego) i pomoc społeczna małżonkom oraz rodzinom w szczególności poprzez prowadzenie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom małżeńskim i rodzinnym oraz wspieranie młodzieży i dzieci;
4. Popularyzacja idei mediacji małżeńskiej, rodzinnej i społecznej;
5. Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania, przemoc itp.) oraz profilaktyka problemów wynikających z uzależnień i przemocy;
6. Integracja środowisk zajmujących się pomocą rodzinie;
7. Dbałość o podmiotowość i godność jednostki oraz rodziny i społeczności;
8. Wszechstronną pomoc w edukacji, w rozwoju osobowościowym, fizycznym
i społecznym, rozwijaniu zdolności, talentów i zainteresowań;
9. Wspieranie możliwości własnych jednostki i grup, a zwłaszcza kompetencji społecznych, inicjatywy i kreatywności;
10. Wspieranie integracji społecznej i inicjatyw obywatelskich;
11. Rozwój i podnoszenie kwalifikacji pracowników w firmach, instytucjach i placówkach oświatowych;
12. Inicjowanie oraz wspieranie organizacyjnie i finansowo projektów wspomagających rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
13. Ochrona środowiska oraz upowszechnianie i promowanie wartości proekologicznych;
14. Cele kultu religijnego, w szczególności w zakresie ewangelizacji wyrażonej w różnych formach i działaniach;
15. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 5.
Fundacja realizuje swoje cele w zakresie:
1. Organizowanie, prowadzenie, wsparcie warsztatów, konferencji, forów, rekolekcji, grup wsparcia, obozów, dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a przede wszystkim rodzin (naturalnych ale także adopcyjnych i zastępczych);
2. Inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integracyjnych, takich jak imprezy o charakterze kulturalnym, towarzysko-rekreacyjnym, festiwali, happeningów, pokazów filmowych, teatralnych, rekreacyjnych, sportowych;
3. Prowadzenie poradnictwa i wsparcia terapeutycznego dla dzieci, młodzieży, rodzin naturalnych, adopcyjnych i zastępczych;
4. Prowadzenie grup terapeutycznych dla rodziców;
5. Prowadzenie terapii rodzinnej;
6. Współpraca z pokrewnymi fundacjami, stowarzyszeniami, klubami w Polsce i zagranicą poprzez podejmowanie wspólnych form działalności, wskazanych w ust. 1 – 5, ust. 8 oraz § 5 ust. 1;
7. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej oraz osobami i instytucjami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji za pomocą środków i form wymienionych w ust. 1- 5, ust. 8 oraz § 5 ust. 1;
8. Organizację warsztatów i zajęć terapeutycznych poprzez sztukę oraz działalność terapeutyczno-dydaktyczną;
9. Upowszechnianie idei wolności za pomocą środków i form, określonych w ust. 1 – 8.
10. Prowadzenie działalności ewangelizacyjnej, w szczególności poprzez modlitwy, organizowanie i głoszenie konferencji, rekolekcji, katechez, organizowanie warsztatów, spotkań formacyjnych oraz koncertów ewangelizacyjnych udostępnianych za pomocą platform w sieciach multimedialnych, w tym Internet i Intranet, wykorzystanie performance jako formy ewangelizacyjnej.

§ 6.
1. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi dla osiągnięcia celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wspierania organizacyjnego oraz częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, a także pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne, w tym zamiejscowe. a także przystępować do spółek i fundacji.
3. Oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne Fundacji mogą posiadać odrębną osobowość prawną.
4. Oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne mogą być osobnym pracodawcą, a także posiadać odrębność finansową, dysponować wyodrębnionymi środkami i samobilansować się.
5. Oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne powołuje Zarząd Fundacji.
6. Oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne reprezentuje jednoosobowo dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Fundacji na okres 5 (pięciu) lat..
7. Dyrektorzy oddziałów, zakładów, filii, przedstawicielstw oraz innych jednostek organizacyjnych mogą jednocześnie być członkami organów Fundacji.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 7.
1. Majątek Fundacji stanowi: fundusz założycielski w kwocie 5 000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz mienie nabyte i środki pozyskane przez Fundację w toku jej działania.
2. Środki na realizację celów fundacji i pokrycie kosztów działalności pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji i subwencji oraz grantów;
c) programów Unii Europejskiej i funduszy strukturalnych
d) zbiórek i imprez publicznych
e) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
f) odsetek i depozytów bankowych oraz papierów wartościowych, a także dochodów z innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
g) odpłatności za szkolenia, treningi, warsztaty, konsultacje oraz inne odpłatne działania fundacji,
h) dochodów z działalności gospodarczej fundacji, w razie jej prowadzenia.

§ 8.
1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn, spadków, zapisów oraz dotacji, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub jego odrzuceniu.
4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczane są na działalność statutową Fundacji.
5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Fundacja odpowiada całym majątkiem za swoje zobowiązania.
7. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, papierach wartościowych, w nieruchomościach oraz w środkach trwałych.

IV. ORGANY FUNDACJI

§ 9.

1. Organami Fundacji są:
a) Fundator,
b) Zarząd Fundacji,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu.
§ 10.
Do kompetencji Fundatora należy (w drodze uchwały):
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji w drodze uchwały;
b) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej w drodze uchwały;
c) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji;
d) wyrażenie zgody na połączenie Fundacji z innym podmiotem prawnym;
e) wyrażenie zgodny na likwidację Fundacji i powołanie likwidatora.
§ 11.
1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do trzech członków powoływanych na pięcioletnią kadencję.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Fundator, bez konieczności podawania przyczyny.
3. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez dowolną liczbę kadencji.
5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa bądź śmierci członka Zarządu.
6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
§ 12.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Każdy członek zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Fundacji.
3. W przypadku, gdy w skład Zarządu będzie wchodziła więcej niż jedna osoba, w sprawach o wartości przekraczającej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych do składania oświadczeń wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.
4. W skład Zarządu mogą wchodzić: Prezes, Wiceprezes lub zwykli członkowie Zarządu, wybierani przez Fundatora W razie gdy w skład Zarządu wchodzi jedna osoba, pełni ona funkcję Prezesa Zarządu.
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że w statucie lub przepisach prawa powszechnie obowiązującego ustalono inaczej W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
6. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Możliwość udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
8. Dopuszcza się podpisywanie uchwał Zarząd elektronicznie (profilem zaufanym lub certyfikowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym), chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają innej formy.

§ 13.
1. Kompetencje Zarządu Fundacji obejmują działania we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji Fundatora oraz Komisji Rewizyjnej, a w szczególności:
a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
b) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów jej działania,
c) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej oraz dotacji i kontraktów administracji samorządowej, rządowej oraz Unii Europejskiej i innych organizacji,
f) zatrudnianie i zwalnianie pracowników, ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji, a także rozliczanie pracowników i innych osób współpracujących z Fundacją z wykonanej pracy,
g) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
h) odpowiadanie za realizację jej celów statutowych,
i) organizowanie i nadzorowanie działalność gospodarczej Fundacji.
2. Prezes Zarządu może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną strefą spraw należących do zadań Fundacji lub do prowadzenia spraw Fundacji.

§ 14.
1. Prezes Zarządu może pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Umowę o pracę z członkiem
Zarządu w imieniu Fundacji podpisuje pełnomocnik ustanowiony przez Fundatora
albo prezes lub dwóch innych członków zarządu, z zastrzeżeniem, że dany członek
zarządu nie może być drugą stroną umowy , w sytuacji gdy umowa o pracę będzie z
nim podpisywana.
3. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji nie będących członkami Zarządu określa Zarząd.

§ 15.
1. Komisja Rewizyjna składa się z nie mniej niż trzech członków powoływanych przez Fundatora w drodze uchwały na czas 2 (dwóch) lat. Funkcję członka Komisji Rewizyjnej można pełnić przez dowolną liczbę kadencji.
2. Członków Komisji Rewizyjnej, tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołuje i odwołuje Fundator w drodze uchwały, bez konieczności podawania przyczyny.
3. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi Fundacji w zakresie wykonywanej działalności kontrolno-nadzorczej.
4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że w statucie lub przepisach prawa powszechnie obowiązującego ustalono inaczej W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Komisję Rewizyjną Fundacji przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Możliwość udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
7. Dopuszcza się podpisywanie uchwał Komisji Rewizyjnej elektronicznie (profilem zaufanym lub certyfikowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym), chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają innej formy.
§ 16.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. nadzór i kontrola realizacji prowadzonych działań przez Fundację,
b. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji, w tym sprawozdania finansowego i z działalności Fundacji, ze stanów finansów i ze stanu majątku,
c. wyrażanie opinii i rozpatrywanie skarg na pracę Zarządu Fundacji,
d. wyrażanie zgody w sprawach związanych ze zbyciem, nabyciem oraz obciążeniem nieruchomości.
§ 17.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym. Mają oni również prawo dostępu i wglądu w księgi i dokumenty Fundacji.
§ 18.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
c. nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
§ 19.
1. Fundator może powołać do istnienia w drodze uchwały Radę Programową, która będzie miały charakter doradczy w sprawach dotyczących działalności Fundacji.
2. Liczbę członków Rady Programowej, tryb jej powoływania oraz sposób działania zostanie szczegółowo ustalony w osobnych uchwale Fundatora, który może również nadać każdej Radzie odpowiedni regulamin.

§ 20.
W stosunku do członków Organów Fundacji i pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami „bliskimi” zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji,
b. przekazywania majątku Fundacji na ich rzecz na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku Fundacji na ich rzecz na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

V. DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

§ 21.
1. Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) pozostałej pomocy społecznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej, prowadzonej m.in. poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, poradnictwo dla dzieci i młodzieży, dożywianie dzieci i młodzieży, doraźną pomoc materialną dla rodzin oraz wsparcie rodzin ubogich (88.99.Z),
b) opieki dziennej nad dziećmi, w tym dziećmi niepełnosprawnymi (88.91.Z),
c) działalności wspomagającej edukację, prowadzoną m.in. poprzez pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży (85.60.Z),
d) pozostałych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej, prowadzonej m.in. poprzez pomoc w nadrabianiu braków edukacyjnych dzieci i młodzieży, organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, organizację wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z placówek prowadzonych w ramach działalności nieodpłatnej (85.59.B),
e) pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, prowadzonych m.in. poprzez organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (85.51.Z).
f) pozostałej działalność rozrywkowej i rekreacyjnej, gdzie indziej nieskalsyfikowanej, w zakresie organizowania takiej działalności podczas wydarzeń o charakterze religijnym (93.29.B).
2. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) działalności organizacji religijnych (94.91.Z),
b) pozostałych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej, prowadzonej m.in. poprzez pomoc w nadrabianiu braków edukacyjnych dzieci i młodzieży, organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, organizację wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z placówek prowadzonych w ramach działalności odpłatnej (85.59.B),
c) pozaszkolnych form edukacji artystycznej m.in. poprzez organizację warsztatów muzycznych, tanecznych, teatralnych (85.52.Z),
d) działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z),
e) działalności organizatorów turystyki (79.12.Z),
f) sprzedaży detalicznej pozostałych wyrobów prowadzonej na straganach i targowiskach (47.89.Z),
g) sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
h) pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
i) wydawania książek (58.11.Z),
j) pozostałej działalności wydawniczej (58.19.Z),
k) wydawania czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
l) działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych w zakresie wydawanych płyt, platform typu spotify, itunes (59.11.Z),
m) działalności postprodukcyjnej związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi w zakresie wydawanych płyt, platform typu spotify, itunes (59.12.Z),
n) działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych w zakresie wydawanych płyt, platform typu spotify, itunes (59.13.Z),
o) działalności portali internetowych (63.12.Z),
p) działalności agencji reklamowych (73.11.Z),
q) pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),
r) działalności w zakresie organizacji targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
s) działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów (86.90.E).


§ 22.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych.
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej może być prowadzona w formie organizacyjnie wyodrębnionej.
§ 23.
Fundacja, po uprzedniej decyzji Zarządu, podjętej w drodze uchwały zwykłą większością głosów i uzyskaniu odpowiednich pozwoleń oraz rejestracji, o ile są takie wymagane przepisami prawa, będzie mogła rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z następującymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w zakresie:
a) wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
b) wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
c) wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
d) obiektów noclegowych turystycznych i miejscach krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
e) pól kempingowych (wyłączając pole dla pojazdów kempingowych) i pól namiotowych (55.30.Z),
f) wytwarzania energii elektrycznej (35.11.Z),
g) przesyłania energii elektrycznej (35.12.Z),
h) dystrybucji energii elektrycznej (35.13.Z),
i) handlu energią elektryczną (35.14.Z).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.
1. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Fundatora.
2. Zmiana Statutu może dotyczyć również zmian celu Fundacji.
3. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator w drodze uchwały.
4. Połączenie z innym podmiotem nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku cele Fundacji mogłyby ulec istotnej zmianie.
§ 25.
1. Fundacja może być zlikwidowana w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub po wyczerpaniu środków finansowych, w drodze uchwały podjętej przez Fundatora.
2. Likwidatorem Fundacji staje się Prezes Zarządu.
3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostają przekazane Fundatorowi, chyba że Fundator postanowi, że mają być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej innych Fundacji lub organizacji pozarządowych zbliżonych celach statutowych.
§ 26.
W razie śmierci Fundatora, jego uprawnienia określone w Statucie przejmują jego spadkobiercy, którzy podejmują decyzje zwykłą większością głosów.

§ 27.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania przepisy ustaw wskazanych w § 1 Statutu.

 

Data aktualizacji 12.05.2023 r.

Pobierz jako PDF