Regulamin Lead Magnet

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Poprzez stronę dlarodziny.eu (dalej: Serwis) umożliwiamy naszym użytkownikom zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych, która polega na tym, że w zamian za zapis do newslettera, czyli wiadomości e-mail zawierających informacje o naszych aktualnościach, wydarzeniach produktach czy usługach, a tym samym za dostarczenie nam swoich danych osobowych (w postaci adresu e-mail oraz imienia) dostarczymy Ci różne materiały cyfrowe (Lead magnet, czyli prezent za zapis do listy subskrybentów).
 2. Podmiotem administrującym powyższą stroną internetową jest Fundacja dla Rodziny z siedzibą w Oławie (55-200), ul. Wiosenna 2 lok. 5, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000703941, NIP: 9121912822, REGON: 368744847, z którą kontakt w kwestiach objętych niniejszym regulaminem jest możliwy pod adresem e-mail: fundacja@dlarodziny.eu oraz telefonicznie pod numerem: 531 171 500 (dalej; Administrator).
 3. Zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych wymaga wypełnienia stosownego formularza i zaznaczenia znajdującego się pod nim checkboxa, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów newslettera, które odbywa się poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk wysłany wraz z wiadomością e-mail o przyjęciu Twojego zgłoszenia.
 4. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych (newslettera) zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia wypełnienia formularza z prośbą o subskrypcję newslettera.
 5. Podanie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli dopisać Cię do listy subskrybentów.
 6. Materiały, które będziemy przekazywać naszym użytkownikom w zamian za zapis do newslettera, nie będzie można pozyskać w inny sposób, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

§ 2 Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z funkcjonalności Serwisu, pozwalających na zapisanie się do newslettera, korzystania z niego i uzyskania dostępu do Lead Magnet, wystarczy aby Twój sprzęt lub oprogramowanie spełniało następujące warunki techniczne.
  1. dostęp do internetu,
  2. dowolny aktualny system operacyjny,
  3. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików cookies,
  4. aktywne konto poczty e-mail.
 2. W celu prawidłowego korzystania z materiałów dostarczonych w ramach Lead Magnet, mogą być także potrzebne:
  1. w przypadku plików tekstowych zapisanych w formacie doc., docx: standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
  2. w przypadku plików video: standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
  3. w przypadku pozostałych plików: dowolny program obsługujący pliki elektroniczne odpowiednio w formacie pdf., xsl, mobi, pub.

§ 3 Prawa autorskie

 1. Pamiętaj, że materiały udostępniane w ramach Lead Magnet, jak i sam newsletter, korzystają z ochrony na gruncie prawa autorskiego, a także mogą zawierać chronione znaki towarowe.
 2. Materiały te udostępniamy Tobie do własnego użytku. Inne działania, w szczególności ich kopiowanie, utrwalanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody Administratora jest zakazane i mogą skutkować Twoją odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4 Zasady korzystania

 1. Korzystając z Serwisu i zapisując się do newslettera, zobowiązana/-y jesteś do podania prawdziwych danych. Ponosisz odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
 2. Zobowiązana/-a również jesteś do korzystania z Serwisu, z usługi newslettera oraz z Lead Magnet w sposób zgodny z przeznaczeniem, zgodny z niniejszym regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz w sposób niezakłócający ich funkcjonowania.
 3. Zarówno Ciebie, jak i nas obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 5 Odstąpienie od umowy i reklamacja

 1. Możesz w każdej chwili odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie oznacza zarazem rezygnację z otrzymywania newslettera i wykreślenie Ciebie z listy subskrybentów.
 2. Pamiętaj jednak, że możesz zrezygnować z samego otrzymywania newslettera w każdej chwili, również po upływie wspomnianego wyżej terminu. Rezygnacja ta nie oznacza jednak odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci materiałów objętych Lead Magnet.
 3. Z uwagi na fakt, że zapisując się przez formularz, o czym jest mowa powyżej, zawieramy umowę o dostarczenie treści cyfrowych, zobowiązujemy się, że materiały te będą bez wad.
 4. Niemniej zwracamy Twoją uwagę na fakt, że jako Administrator nie prowadzimy działalności gospodarczej i nie jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z tym przy działalności naszego Serwisu nie ma rozróżnienia klientów na konsumentów i przedsiębiorców, a tym samym nie mają zastosowania przepisy o odpowiedzialności za zgodność produktu (materiałów) z umową, o czym jest mowa w ustawie z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 5. Ewentualne reklamacje można składać w oparciu o ogólne przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym.

§ 6 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1  z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy państwa, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych Administrator, o którym mowa w §1 regulaminu.
 2. Podanie przez Ciebie danych osobowych w formularzu jest warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Przetwarzanie będzie wykonywane:
  1. w celu zawarcia i prawidłowej realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. W celu obsługi newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. w celach archiwalnych, a także ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową.
 4. Administrator szanuje prawo do Twojej prywatności i dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez niego danych osobowych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji na etapie rejestracji, logowania, korzystania z Aplikacji, w tym Usług (SSL).
 5. masz prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych.
 6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane osobie trzeciej w związku z koniecznością wzajemnych rozliczeń czy ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także jeżeli taka możliwość wynika z przepisów prawa.
 7. Z uwagi na fakt, że Administrator korzysta z różnych dostępnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty mające siedziby poza Unią Europejską, w związku z czym, według przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
 8. Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach:
  1. usługi Google w ramach pakietu G-Suite, których dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, w tym również tych danych, które zawarte są w plikach podlegających synchronizacji z Google Drive.
 1. Dostawcy usług, o których mowa w ust. 8 powyżej, zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych.
 2. W razie wątpliwości, masz prawo do dodatkowych informacji odnośnie przekazywania danych osobowych do państw trzecich, a także prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które zostały przekazane do państwa trzeciego.
 3. Masz prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 4. Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Regulaminu w wypadkach takich jak: zmiana przepisów obowiązującego prawa, czy zmiany technologiczne. Informacja o zmianie regulaminu zostanie opublikowana na stronie dlarodziny.eu
 2. Regulamin obowiązywać będzie od 8 lutego 2023 roku.
 3. Aktualizacja Regulaminu: 8 maja 2023 roku.