Regulamin zamieszczania świadectw

1. Niniejszy regulamin zamieszczania opinii (dalej: Regulamin) określa zasady świadczenia usługi elektronicznej w postaci dodawania opinii na temat usług świadczonych przez Fundację dla Rodziny z siedzibą w Oławie (55-200), ul. Wiosenna 2 lok. 5, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000703941, NIP: 9121912822, REGON: 368744847 (dalej: Fundacja). Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@dlarodziny.eu.

2. Na potrzeby Regulaminu pod określeniem „opinia” należy również rozumieć „świadectwa”.

3. Regulamin dotyczy opinii, które są opublikowane na stronie www.dlarodziny.eu. Opinie te pochodzą jedynie od osób korzystających z usług oferowanych przez Fundację (dalej: Klient). W sytuacji, gdy opublikowana opinia nie należy do Klienta, tylko do podszywającej się pod niego osoby, proszę zgłosić takie zdarzenie na adres mailowy: fundacja@dlarodziny.eu. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

4. Fundacja zastrzega sobie prawo do publikowania tylko wybranych opinii Klientów. Opinia opublikowana będzie po wcześniejszym wysłaniu prośby o opinię do klienta, jeśli ten zgodzi się takową wystawić. Prośba o opinię wysyłana będzie na podany przez klienta w toku współpracy adres mailowy, żeby mieć pewność, że to właśnie od niego pochodzi dana opinia.

5. Fundacja nie udziela żadnych gratyfikacji, w szczególności rabatów na swoje usługi, w zamian za opinię.

6. Na podany w pkt 3 adres mailowy można również wysyłać skargi dotyczące opublikowanych opinii, jeżeli uznane zostaną za nierzetelne lub pozyskane w nieuczciwy sposób. Skarga rozpatrywana będzie w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia.

7. W razie gdyby przesłana opinia była utworem w rozumieniu prawa autorskiego, Klient wysyłający opinię zgadza się udzielić Fundacji nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na nieodpłatne korzystanie i publikowanie wysłanej opinii na stronie www.dlarodziny.eu. 

8. W ramach udzielonej licencji Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Fundacji. Jednocześnie Klient udzielając licencji, zapewnia Fundację, że opinia ta jest wynikiem jego własnej intelektualnej pracy i nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Klient ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.

9. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w wypadkach takich jak: zmiana przepisów obowiązującego prawa, czy zmiany technologiczne. Informacja o zmianie regulaminu zostanie opublikowana na stronie www.dlarodziny.eu.

10. Regulamin obowiązywać będzie od 1 stycznia 2023 roku.

11. Aktualizacja Regulaminu: 8 maja 2023 roku.