Regulamin Organizacyjny
"Dni dla Rodziny"

 1. Organizatorem Rekolekcji “Dni dla Rodziny” jest Fundacja dla Rodziny z siedzibą w Oławie (55-200) przy ul. Wiosennej 2 lok. 5 (KRS: 0000703941).
 2. Na terenie ośrodka rekolekcyjnego obowiązuje zakaz spożywania alkoholu (w tym piwa) i narkotyków oraz palenia papierosów. 
 3. W trakcie wyjazdu przewidziana jest aktywizacja uczestników poprzez zaproszenie do wzięcia udziału w dyżurach typu: gospodarczy (np. przyniesienie i pozbieranie naczyń ze stołów), liturgiczny czy porządkowy, co stanowi element integracyjny i formacyjny.
 4. Wyjazd ma charakter rodzinny co oznacza, że rodzice odpowiadają za swoje dzieci (m.in. ich bezpieczeństwo). Rodzice wyrażają zgodę na powierzenie dzieci opiekunom (tzw. Diakonii Wychowawczej) w czasie niektórych zajęć. W pozostałym czasie dzieci są pod opieką rodziców. Diakonia Wychowawcza ma jednak prawo przekazać dziecko rodzicom, jeżeli uzna, że zajmowanie się nim znacząco utrudnia zajmowanie się pozostałymi dziećmi.
 5. Dzieci do lat 3 w czasie rekolekcji są pod opieką rodziców, chyba że diakonia wychowawcza, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, wyrazi każdorazowo zgodę na zajęcie się dzieckiem
  w określonych godzinach. Diakonia Wychowawcza ma jednak prawo przekazać dziecko rodzicom, jeżeli uzna, że zajmowanie się nim utrudnia zajmowanie się pozostałymi dziećmi.
 6. Diakonia Wychowawcza zajmuje się grupą dzieci, nie mamy możliwości opieki indywidualnej.
 7. Na czas zajęć w diakonii wychowawczej, dzieci nie mogą zabierać i używać urządzeń elektronicznych.
 8. Uczestnik po ponownym wypełnieniu zgłoszenia, zaakceptowaniu regulaminu, wpłacie wszystkich środków ma zapewnione miejsce w ośrodku.
 9.  Osoby zgłaszające się, które w terminie nie uiściły opłaty, zostają wykreślone z listy uczestników i przeniesione na listę rezerwową.
 10. Za szkody wynikające z działania lub zaniechania uczestników rekolekcji lub ich dzieci, odpowiedzialność ponoszą uczestnicy na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.
 11. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia regulaminu sklepu internetowego Fundacji dla Rodziny, który dostępny jest tutaj.