REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Witamy w sklepie internetowym Fundacji dla Rodziny

Poniższy regulamin reguluje sposób korzystania z naszego sklepu. Można w nim znaleźć wszelkie niezbędne informacje, między innymi dotyczące sposobu składania, opłacania i wysyłania zamówienia oraz informacje o procedurze reklamacyjnej. Stanowi on integralną część umowy sprzedaży oferowanych w sklepie produktów i udostępniony jest na stronie internetowej sklepu, jak również w formie pliku PDF (kliknij i pobierz), który umożliwia jego pozyskanie, utrwalenie i wydrukowanie.

Bardzo ważne dla nas jest dobro naszych Klientów, a w szczególności dbałość o zagwarantowanie należnej ochrony związanej z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym przypominamy, że w razie niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z takimi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego i należy je stosować.

Jednocześnie zwracamy Twoją uwagę na fakt, że jako Fundacja nie prowadzimy działalności gospodarczej i nie jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z tym przy działalności naszego Sklepu nie ma rozróżnienia klientów na konsumentów i przedsiębiorców.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem fundacja@dlarodziny.eu.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów!

Zespół sklepu internetowego Fundacji dla Rodziny

§1

Definicje

Na potrzeby Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

 • Kupujący/Ty – każdy podmiot korzystający z usług Sklepu;
 • Produkt – Wydarzenie lub treść cyfrowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w postaci nagrań kursów online, e-booków, przedstawiona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, będąca przedmiotem Umowy;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, dostępny pod adresem https://dlarodziny.eu/regulamin-sklepu-internetowego/ ;
 • Sklep – serwis internetowy funkcjonujący pod adresem https://dlarodziny.eu/, umożliwiający Kupującym zakup dostępnych Produktów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem którego Sprzedawca realizuje sprzedaż Produktów i świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • Sprzedawca/My – Fundacja dla Rodziny z siedzibą w Oławie (55-200), ul. Krzemowa 6, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000703941, NIP: 9121912822, REGON: 368744847, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: fundacja@dlarodziny.eu;
 • Umowa – umowa sprzedaży (w przypadku zakupienia Wydarzenia) lub umowa o dostarczenie treści cyfrowych (w przypadku zamówienia Produktów, będących publikacjami), zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
 • Wydarzenie – odpłatna usługa w postaci kursu, szkolenia, rekolekcji, biwaku lub bibliodramy, sprzedawana i świadczona bezpośrednio przez Sprzedawcę, przeprowadzana zgodnie z opisem Wydarzenia przedstawionym na stronie internetowej, po dokonaniu Zamówienia będącego przedmiotem Umowy;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, które wywołuje odmienny skutek, w zależności od tego z jakim Produktem mamy do czynienia. W sytuacji Wydarzenia, oświadczenie woli Kupującego składane przy użyciu Sklepu, jest równoznaczne przez złożenie przez Kupującego oferty zakupu określonego Produktu, na warunkach podanych w informacji o danym Produkcie. W przypadku, gdy Kupujący zamawia Produkt inny niż Wydarzenie, wówczas Zamówieniem jest oświadczenie woli Kupującego składane przy użyciu Sklepu, za pomocą którego Kupujący akceptuje ofertę sprzedaży przedstawioną przez Sprzedawcę, określające w szczególności rodzaj i liczbę usług nabywanych w ramach Umowy.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Jako Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu, prowadzimy sprzedaż Produktów, poprzez organizowanie Wydarzeń lub dostarczanie Produktów w postaci cyfrowej, świadcząc zarazem na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. W naszym Sklepie możesz dokonać zakupu Produktów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady działania Sklepu oraz zasady świadczenia i korzystania z jego usług, a także prawa i obowiązki Kupujących oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności nas, czyli jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 3. Jeśli korzystasz ze Sklepu, niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Ciebie.
 4. Pamiętaj, że warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz ich akceptacja.
 5. Nazwa Sklepu, jego wygląd graficzny, logo, elementy grafiki oraz opisy Produktów stanowią naszą wyłączną własność i podlegają ochronie prawnej.

§3

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Dokładamy ze swej strony wszelkich starań aby dostarczyć Tobie Produkty najwyższej jakości, a podane przez Ciebie dane osobowe nie zostały pozyskane lub zmodyfikowane przez osoby nieupoważnione. W tym celu potrzebujemy Twojej współpracy, a w szczególności abyś:
 2. korzystał z usług Sklepu w sposób umożliwiający jego prawidłowe działanie, a także w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, a także zwyczajami przyjętymi w stosunkach danego rodzaju,
 3. nie prowadził działań zmierzających do objęcia informacji niejawnych posiadanych przez nas,
 4. nie kopiował elementów znajdujących się na stronie internetowej
  Sklepu, a zwłaszcza zdjęć, opisów produktów czy znaków towarowych,
 5. nie korzystał z usług Sklepu w sposób bezprawnie zakłócający jego funkcjonowanie poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie
  lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej.
 6. Produkty dostępne w Sklepie są oznaczone m. in. poprzez podanie ich nazwy, opisu, modułu oraz podanie ceny. Opisy te mają charakter wyłącznie informacyjny. Dokładamy wszelkich starań, aby opis Produktu nie zawierał błędów. W razie wątpliwości dotyczących opisu Produktu możesz skontaktować się z nami pod adresem mailowym fundacja@dlarodziny.eu

§4

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu świadczymy bezpłatnie następujące usługi elektroniczne:
 2. złożenie Zamówienia w Sklepie;
 3. przesłanie na podany przez Ciebie adres mailowy wiadomości e-mail, w których potwierdzamy otrzymanie złożonego Zamówienia, otrzymanie płatności i ewentualnie informuje o przebiegu realizacji Zamówienia;
 4. przesłanie newslettera.
 5. Jeżeli zdecydujesz się zapisać do newslettera, świadczymy również na Twoją rzecz usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu wiadomości e-mail zawierających informacje o naszych nowościach, promocjach, produktach lub usługach. Zapisanie do newslettera odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania Zamówienia. Jako Kupujący możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie na adres e-mail: fundacja@dlarodziny.eu.
 6. Jako Kupujący masz prawo złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usługi elektronicznej na adres e-mail: fundacja@dlarodziny.eu. Reklamację rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 7. Również i my mamy prawo wypowiedzieć Tobie ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu newslettera w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Ciebie adres e-mail w trakcie zapisu do newslettera.
 8. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną może zostać rozwiązana również
  za porozumieniem stron w każdym czasie.
 9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych
  w czasie trwania umowy o świadczenie usług elektronicznych.

§5

Składanie Zamówienia

 1. W naszym Sklepie zakupu dokonujesz bez konieczności rejestracji i logowania w Sklepie.
 2. Zamówienia w Sklepie możesz składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  W razie ewentualnej przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, zamieścimy na stronie Sklepu stosowną informację.
 3. Zakupu Produktu dokonuje się poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Produkty dostępne w Sklepie są oznaczone m. in. poprzez podanie ich nazwy, opisu, podstawowych informacji, warunków uczestnictwa, miejsca, dostępnych terminów oraz podanie ceny. Do opisu mogą być również załączone zdjęcia. Opisy te mają charakter wyłącznie informacyjny. Dokładamy wszelkich starań, aby opis Produktu, nie zawierał błędów. W razie wątpliwości dotyczących opisu Produktu możesz skontaktować się z nami w sposób wskazany w § 13 Regulaminu.
 4. Na każdym etapie składania Zamówienia możesz zaprzestać przechodzenia kolejnych kroków i wyjść z podstrony służącej do składania Zamówień. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone do końca, zostanie automatycznie anulowane.
 5. Po dokonaniu wyboru Produktu zostaniesz przekierowany do strony, gdzie należy wypełnić formularz zamówienia oraz zostaną przedstawione informacje dotyczące wybranego Produktu, W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. W tym miejscu następuje również wskazanie metody płatności za Zamówienie oraz wybór czy chcesz wystawienia faktury za dokonaną sprzedaż. Jednocześnie informujemy, że jako Sprzedawca na dzień obowiązywania Regulaminu nie jesteśmy podatnikiem VAT, w związku z czym wystawiane faktury są bez tego podatku.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu, poprzez zaznaczenie checkboxa „Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego treść” lub równoważnym.
 7. Proces składania Zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący Zamówienie. Kliknięcie to stanowi Twoje oświadczenie woli, które jednak odnosi inny skutek, zgodnie z definicją Zamówienia, o której mowa w §1 powyżej.
 8. Po skutecznym złożeniu Zamówienia dotyczącego Wydarzenia, wyślemy Tobie na podany przy rejestracji adres e-mail, wiadomość, w której informujemy o tym, że Twoje Zamówienie musi zostać przez nas zweryfikowane. Weryfikacja polega na sprawdzeniu dostępności terminu wybranego Wydarzenia. Niezwłocznie po weryfikacji wyślemy Ci kolejną wiadomość e-mail wraz z informacją czy weryfikacja ta przebiegła pozytywnie czy nie.
 9. W wiadomości e-mail zawierającej informację o pozytywnej weryfikacji
  Zamówienia, wskazujemy  dane rachunku Sprzedawcy, na który należy dokonać przelewu w celu opłacenia Zamówienia wraz z informacją o kwocie do zapłaty.
 10. Po opłaceniu Zamówienia wysyłamy Ci zawiadomienie o przyjęciu Zamówienia. Oznacza to przystąpienie do jego realizacji oraz skutkuje zawarciem Umowy. 
 11. W razie negatywnej weryfikacji Zamówienia otrzymasz od nas informację o jej przyczynie oraz o innych dostępnych terminach Szkoleń.
 12. W sytuacji gdy pomimo pozytywnej weryfikacji Zamówienia dotyczącego Wydarzenia na 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych przed jego terminem danego liczba uczestników nie osiągnie wskazanej przy danym Wydarzeniu ilości, mamy prawo anulować to Wydarzenie. W takim przypadku wysyłamy do zapisanych już uczestników Wydarzenia wiadomość e-mail, w której wskazujemy, że w związku z anulowaniem danego Wydarzenia jako jego uczestnik masz prawo zrezygnować i zażądać zwrotu wynagrodzenia za Wydarzenie lub wybrać inny termin. W związku z anulowaniem Wydarzenia nie przysługują Ci inne uprawnienia, w tym prawo do żądania odszkodowania lub innych świadczeń.

§6

Płatność

 1. Ceny Produktów na stronie Sklepu podawane są w złotych polskich. Ceny te nie zawierają podatku VAT, który nie jest dodawany przy płatności, gdyż nie jesteśmy podatnikiem tego podatku. Ceny te nie zawierają ewentualnych kosztów płatności. Całkowity koszt Zamówienia zostanie Tobie wskazany w formularzu zamówienia po uzupełnieniu wszystkich koniecznych pól w formularzu, a jeszcze przed złożeniem Zamówienia.
 2. Zakupu dokonuje się według cen obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia i od tego momentu nie ulegają one zmianie, nawet wówczas, gdy tuż po złożeniu Zamówienia zmianie ulegną ceny za poszczególne Produkty w Sklepie.
  Swoje Zamówienie możesz opłacić przelewem bankowym – w sytuacji gdy nie doszło do zaksięgowania przelewu Kupującego na rachunku bankowym Sprzedawcy w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie to zostaje anulowane.

  Dane naszego rachunku bankowego:

  Właściciel – Fundacja dla Rodziny

  Bank – Santander Bank Polska Spółka Akcyjna

  Numer rachunku – 14 1090 2428 0000 0001 3681 7716.

 3. W przypadku gdy wyrazisz chęć otrzymania faktury, niezwłocznie po dokonaniu płatności – nie później jednak niż w ciągu 7 dni – otrzymasz ją od nas na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 4. Bez względu na wybór Produktu, Umowa zawarta jest pod warunkiem zawieszającym, czyli w momencie gdy dokonasz płatności za zamówiony Produkt, na zasadach przedstawionych w Regulaminie.

§7

Wykonanie Umowy w przypadku Wydarzenia

 1. W przypadku, gdy dokonasz zakupu Wydarzenia, wykonanie Umowy zależy od rodzaju Wydarzenia oraz formy jego prowadzenia (stacjonarnie lub zdalnie). Rodzaj Wydarzenia oraz formę jego prowadzenia wybierasz na etapie składania Zamówienia. Niektóre Wydarzenia są prowadzone jedynie w formie zdalnej lub stacjonarnej, o czym możesz przeczytać przy opisie danego Wydarzenia. Szczegółowe zasady organizacji Wydarzenia stanowiącego przedmiot Umowy, obejmujący m.in. miejsce i termin organizacji Wydarzenia, opisane są na stronie internetowej Sklepu przy przedstawieniu danego Wydarzenia.
 2. W sytuacji wyboru Wydarzenia stacjonarnego, zobowiązujemy się wobec Ciebie do:
 3. zapewnienia odpowiedniej kadry do jego przeprowadzenia;
 4. zapewnienia pomieszczeń w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia, o ile Wydarzenie nie odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wówczas obowiązek zapewnienia pomieszczeń spełniających w szczególności warunki, o których mowa w niniejszym ustępie, spoczywa na Tobie;
 5. przygotowania programu Wydarzenia;
 6. dostarczenia każdemu uczestnikowi Wydarzenia kompletnych odpowiednich materiałów. Z chwilą dostarczenia uczestnikowi Wydarzenia materiałów szkoleniowych, udzielamy mu prawa do korzystania z tych materiałów, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych uczestnika.
 7. Wydarzenia odbywają się w miejscu wskazanym przy jego opisie na odpowiedniej podstronie Sklepu.
 8. Zapewnienie pomieszczeń oznacza przygotowanie przestrzeni dla każdego uczestnika
  (w zależności od liczebności grup). Jako uczestnik masz stały dostęp do zaplecza sanitarnego. Sale są wyposażone w sprzęt audiowizualny i inne pomoce wymagane charakterem wybranego Wydarzenia (tablice, flipchart, projektor, dodatkowe materiały piśmiennicze).
 9. W przypadku zakupu Wydarzenia, które ma się odbyć w formie zdalnej, otrzymasz od nas wiadomość e-mail, w której przedstawimy szczegóły techniczne konieczne do uczestnictwa w nim.
 10. W przypadku zamówienia Wydarzenia, które ma się odbyć w formie zdalnej, dostęp do tego Produktu wymaga posiadania przez Ciebie:
 11. poczty e-mail,
 12. urządzenia mającego dostęp do internetu (np. laptop, smartfon, tablet),
 13. odpowiedniej przeglądarki internetowej m.in. Chrome 11 lub nowsza, Firefox 8.0 lub nowsza, Safari 5.1.7. lub nowszą, ewentualnie przeglądarkę o podobnych parametrach co wymienione,
 14. mikrofonu i kamerki.
 15. Szczegółowe warunki techniczne konieczne do uczestnictwa w Wydarzeniu w formie zdalnej przedstawiamy Ci we wiadomości e-mail wysłanej na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej.
 16. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie Wydarzenia z ważnych powodów lub powodów niezależnych od nas (w tym: zmianie aktów prawnych RP).
  Wyżej wymienione zmiany nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do nas.
 17. Jako uczestnik Wydarzenia zobowiązujesz się:
 18. uczestniczyć w Wydarzeniu, przestrzegając punktualności i stosując się do naszych poleceń,
 19. niezwłocznie poinformować nas w razie rezygnacji, na zasadach przedstawionych w opisie Wydarzenia lub, w przypadku braku szczególnych zasad dotyczących rezygnacji w opisie, na zasadach przedstawionych w Regulaminie,
 20. nie powielać i/lub nie wprowadzać do obrotu udostępnionych materiałów, nie udzielać prawa do korzystania z materiałów. Prawo do korzystania z udostępnionych materiałów następuje po otrzymaniu pełnej zapłaty za udział w Wydarzeniu,
 21. nie utrwalać dźwięk i/lub obraz z przebiegu Wydarzenia bez naszej wyraźnej zgody.
 22. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu Wydarzenia nie później niż na 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed dniem jego rozpoczęcia, w sytuacji wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, które uniemożliwiają jego przeprowadzenie, a za których wystąpienie nie ponosimy winy. Informacja o odwołaniu Wydarzenia lub zmianie jego terminu czy też miejsca zostanie Tobie przesłana w drodze wiadomości elektronicznej lub telefonicznie na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu, niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji. W przypadkach wskazanych powyżej możesz zrezygnować z udziału w Wydarzeniu bez obowiązku zapłaty kwoty odpowiadającej całkowitemu kosztowi Wydarzenia. O swojej rezygnacji z powodów wskazanych powyżej zobowiązany jesteś poinformować nas nie później niż 1 (słownie: jeden) dzień od momentu otrzymania od nas informacji o zmianie terminu czy też miejsca Wydarzenia. W przeciwnym razie uznajemy, że akceptujesz zmianę warunków i podtrzymujesz chęć uczestnictwa w Wydarzeniu.

§8

Korzystanie z Produktu innego niż Wydarzenie

 1. Dostęp do Produktu innego niż Wydarzenie wymaga posiadania przez Ciebie:
 2. pocztę e-mail,
 3. urządzenie mające dostęp do internetu (np. laptop, smartfon, tablet),
 4. odpowiednią przeglądarkę internetową m.in. Chrome 11 lub nowsza, Firefox 8.0 lub nowsza, Safari 5.1.7. lub nowszą, ewentualnie przeglądarkę o podobnych parametrach co wymienione,
 5. aktualne narzędzie lub program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx, xsl, mobi, pub., mp3, mp4, itp. – w zależności od Produktu innego niż Wydarzenie, na zasadach wskazanych w opisie Wydarzenia na odpowiedniej podstronie Sklepu.
 6. W przypadku trudności z uruchomieniem pliku obejmującego zakupiony Produkt, powinieneś niezwłocznie skontaktować się z nami w sposób opisany w 13 Regulaminu.

§9

Zasady odpowiedzialności

 1. Zobowiązujemy się dostarczyć Tobie Produkt pozbawiony wad. Gdyby jednak sprzedany Produkt miał wadę fizyczną lub prawną, wówczas nasza odpowiedzialność względem Ciebie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za Produkt i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje w ciągu 1 (jednego) miesiąca od dnia wydania Produktu.
 2. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Reklamację możesz złożyć poprzez wysłanie na adres mailowy Sklepu, wskazany w § 13 ust. 5 Regulaminu, pisemne oświadczenie woli zawierające co najmniej:
 4. dane umożliwiające Twoją identyfikację,
 5. określenie reklamowanego Produktu, datę dokonania zakupu, opis reklamowanej wady, oraz termin, w jakim wada została dostrzeżona,
 6. żądanie reklamacyjne – wskazanie, czy żądasz usunięcia wady, wymiany towaru na nowy wolny od wad, obniżenia ceny czy odstąpienia od umowy.
 7. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez nas zgłoszenia, poprzez wykorzystanie takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. W przypadkach wymagających podjęcia dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli złożysz reklamację po przekroczeniu terminu, wskazanym w Kodeksie cywilnym, lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.

§10

Majątkowe prawa autorskie

 1. Zwracamy Twoją uwagę na to, że treści dostępne na stronach Sklepu, w tym opisy Produktów i projekty graficzne, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują nam.
 2. Wskazujemy również, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Ciebie bez naszej zgody, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich nam przysługujących i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§11

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze Sklepu i wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie https://dlarodziny.eu/polityka-prywatnosci-i-plikow-cokies/.

§12

Zmiana Regulaminu

 1. Zastrzegamy sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw, które nabyłeś na podstawie umów zawartych jeszcze przed zmianą Regulaminu.
 2. Jeśli zapisałeś się do newslettera o zmianach zostaniesz poinformowany poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na podany przy zapisie do newslettera adres e-mail, zawierającej zakres dokonanych zmian, na co najmniej 14 (czternaście) dni przed dniem wejścia zmian w życie. W razie braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, możesz zrezygnować z usługi przesyłania newslettera.
 3. Do umów zawartych przez zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Ciebie

§13

Postanowienia końcowe

 1. Tekst jednolity Regulaminu dostępny w wersji elektronicznej jest pod adresem: https://dlarodziny.eu/regulamin-sklepu-internetowego/.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 roku.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za bezprawne, nieważne
  lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas takie postanowienie będzie uważane za wyłączone z Regulaminu i pozostanie bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia dotkniętego wadą, o którym mowa
  w zdaniu pierwszym, wstępuje reguła odpowiadająca najbliżej celom tego postanowienia jak i całemu Regulaminowi.
 5. W razie pytań, uwag czy wątpliwości możesz kontaktować się z nami
  za pośrednictwem maila, telefonicznie lub pisemnie pod wskazanymi adresami i numerem:
 6. tel: +48 531 171 500
 7. mail: fundacja@dlarodziny.eu
 8. adres: Krzemowa 6, 55-200 Oława