Regulamin sklepu
internetowego

Witamy w sklepie internetowym Fundacji dla Rodziny

Poniższy regulamin reguluje sposób korzystania z naszego sklepu. Można w nim znaleźć wszelkie niezbędne informacje, między innymi dotyczące sposobu składania, opłacania i wysyłania zamówienia oraz informacje o procedurze reklamacyjnej. Stanowi on integralną część umowy sprzedaży oferowanych w sklepie produktów i udostępniony jest na stronie internetowej sklepu, jak również w formie pliku PDF (kliknij i pobierz), który umożliwia jego pozyskanie, utrwalenie i wydrukowanie.

Bardzo ważne dla nas jest dobro naszych Klientów, a w szczególności dbałość o zagwarantowanie należnej ochrony związanej z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym przypominamy, że w razie niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z takimi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego i należy je stosować.

Jednocześnie zwracamy Twoją uwagę na fakt, że jako Fundacja nie prowadzimy działalności gospodarczej i nie jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z tym przy działalności naszego Sklepu nie ma rozróżnienia klientów na konsumentów i przedsiębiorców.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem fundacja@dlarodziny.eu.

Zespół sklepu internetowego Fundacji dla Rodziny

§ 1

Definicje

Na potrzeby Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

 1. Karta/Karta podarunkowa – bon wydany na okaziciela w postaci elektronicznej, w formie kodu składającego się z 10 cyfr, sprzedawany za pośrednictwem Sklepu, uprawniający jego posiadacza do dokonywania płatności za Produkt. Wystawcą Karty podarunkowej jest Sprzedawca;
 2. Kupujący/Ty – każdy podmiot korzystający z usług Sklepu, w tym dokonujący Zamówienia przy wykorzystaniu Karty podarunkowej;
 3. Produkt – Wydarzenie lub treść cyfrowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w postaci nagrań kursów online, e-booków, przedstawiona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, będąca przedmiotem Umowy;
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, dostępny pod adresem https://dlarodziny.eu/regulamin-sklepu-internetowego/ ;
 5. Sklep – serwis internetowy funkcjonujący pod adresem https://dlarodziny.eu/, umożliwiający Kupującym zakup dostępnych Produktów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem którego Sprzedawca realizuje sprzedaż Produktów i świadczenie usług drogą elektroniczną;
 6. Sprzedawca/My – Fundacja dla Rodziny z siedzibą w Oławie (55-200), ul. Wiosenna 2 lok. 5, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000703941, NIP: 9121912822, REGON: 368744847, z którą kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: fundacja@dlarodziny.eu, oraz telefonicznie pod numerem: +48 531 171 500;
 7. Umowa – umowa sprzedaży (w przypadku zakupienia Wydarzenia) lub umowa o dostarczenie treści cyfrowych (w przypadku zamówienia innych Produktów), zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
 8. Wydarzenie – odpłatna usługa w postaci kursu, szkolenia, rekolekcji, warsztatów (w tym on-line), biwaku lub bibliodramy, sprzedawana i świadczona bezpośrednio przez Sprzedawcę, przeprowadzana zgodnie z opisem Wydarzenia przedstawionym na stronie internetowej, po dokonaniu Zamówienia będącego przedmiotem Umowy. Zwracamy Twoją uwagę, że poza niniejszym Regulaminem, do określonego rodzaju Wydarzenia może mieć zastosowanie również regulamin organizacyjny, którego treść zamieszczona będzie przy składaniu Zamówienia na dane Wydarzenie. W razie rozbieżności między treścią Regulaminu a regulaminu organizacyjnego, zastosowanie mają postanowienia regulaminu organizacyjnego;
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, które wywołuje odmienny skutek, w zależności od tego z jakim Produktem mamy do czynienia. W sytuacji Wydarzenia, oświadczenie woli Kupującego składane przy użyciu Sklepu, jest równoznaczne przez złożenie przez Kupującego oferty zakupu określonego Produktu, na warunkach podanych w określonych w formularzu zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący zamawia Produkt inny niż Wydarzenie, wówczas składając Zamówienia (klikając w przycisk finalizujący Zamówienie), akceptuje ofertę sprzedaży przedstawioną przez Sprzedawcę, przez co dochodzi do zawarcia Umowy na warunkach wskazanych w formularzu zamówienia.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Jako Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu, prowadzimy sprzedaż Produktów, poprzez organizowanie Wydarzeń lub dostarczanie Produktów w postaci cyfrowej, świadcząc zarazem na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. W naszym Sklepie możesz dokonać zakupu Produktów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady działania Sklepu oraz zasady świadczenia i korzystania z jego usług, a także prawa i obowiązki Kupujących oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności nas, czyli jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 3. Jeśli korzystasz ze Sklepu, niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Ciebie.
 4. Pamiętaj, że warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz ich akceptacja.
 5. Nazwa Sklepu, jego wygląd graficzny, logo, elementy grafiki oraz opisy Produktów stanowią naszą wyłączną własność i podlegają ochronie prawnej.
 
§ 3

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Dokładamy ze swej strony wszelkich starań aby dostarczyć Tobie Produkty najwyższej jakości, a podane przez Ciebie dane osobowe nie zostały pozyskane lub zmodyfikowane przez osoby nieupoważnione. W tym celu potrzebujemy Twojej współpracy, a w szczególności abyś:
  1. korzystał z usług Sklepu w sposób umożliwiający jego prawidłowe działanie, a także w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, a także zwyczajami przyjętymi w stosunkach danego rodzaju,
  2. nie prowadził działań zmierzających do objęcia informacji niejawnych posiadanych przez nas,
  3. nie kopiował elementów znajdujących się na stronie internetowej
   Sklepu, a zwłaszcza zdjęć, opisów produktów czy znaków towarowych,
  4. nie korzystał z usług Sklepu w sposób bezprawnie zakłócający jego funkcjonowanie poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie
   lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej.
 2. Produkty dostępne w Sklepie są oznaczone m. in. poprzez podanie ich nazwy, opisu, modułu oraz podanie ceny. Opisy te mają charakter wyłącznie informacyjny. Dokładamy wszelkich starań, aby opis Produktu nie zawierał błędów. W razie wątpliwości dotyczących opisu Produktu możesz skontaktować się z nami pod adresem mailowym fundacja@dlarodziny.eu.
 

§ 4 

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu świadczymy bezpłatnie następujące usługi elektroniczne:
  • złożenie Zamówienia w Sklepie;
  • przesłanie na podany przez Ciebie adres mailowy wiadomości e-mail, w których potwierdzamy otrzymanie złożonego Zamówienia, otrzymanie płatności i ewentualnie informuje o przebiegu realizacji Zamówienia;
  • przesłanie newslettera,
  • dodawanie opinii o Sklepie i oferowanych Produktach,
  • zakup i dostarczenie kodu do zakupionej Karty podarunkowej.
 2. Jeżeli zdecydujesz się zapisać do newslettera, świadczymy również na Twoją rzecz usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu wiadomości e-mail zawierających informacje o naszych nowościach, promocjach, produktach lub usługach. Zapisanie do newslettera odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania Zamówienia. Jako Kupujący możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie na adres e-mail: fundacja@dlarodziny.eu.
 3. Usługi elektroniczne świadczymy nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy dotyczące sprzedaży Produktów.
 4. Jako Kupujący masz prawo złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usługi elektronicznej na adres e-mail: fundacja@dlarodziny.eu. Reklamację rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 5. Również i my mamy prawo wypowiedzieć Tobie ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu newslettera w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Ciebie adres e-mail w trakcie zapisu do newslettera.
 6. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną może zostać rozwiązana również
  za porozumieniem stron w każdym czasie.
 7. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych
  w czasie trwania umowy o świadczenie usług elektronicznych.
 
§ 5

Składanie Zamówienia

 1. W naszym Sklepie zakupu dokonujesz bez konieczności rejestracji i logowania w Sklepie.
 2. Zamówienia w Sklepie możesz składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  W razie ewentualnej przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, zamieścimy na stronie Sklepu stosowną informację.
 3. Zakupu Produktu dokonuje się poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Produkty dostępne w Sklepie są oznaczone m. in. poprzez podanie ich nazwy, opisu, podstawowych informacji, warunków uczestnictwa, miejsca, dostępnych terminów oraz podanie ceny. Do opisu mogą być również załączone zdjęcia. Opisy te mają charakter wyłącznie informacyjny. Dokładamy wszelkich starań, aby opis Produktu, nie zawierał błędów. W razie wątpliwości dotyczących opisu Produktu możesz skontaktować się z nami w sposób wskazany w § 15 Regulaminu.
 4. Na każdym etapie składania Zamówienia możesz zaprzestać przechodzenia kolejnych kroków i wyjść z podstrony służącej do składania Zamówień. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone do końca, zostanie automatycznie anulowane.
 5. Po dokonaniu wyboru Produktu zostaniesz przekierowany do strony, gdzie należy wypełnić formularz zamówienia oraz zostaną przedstawione informacje dotyczące wybranego Produktu, W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. W tym miejscu następuje również wskazanie metody płatności za Zamówienie oraz wybór czy chcesz wystawienia faktury za dokonaną sprzedaż.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu, poprzez zaznaczenie checkboxa „Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego treść” lub równoważnym.
 7. Proces składania Zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący Zamówienie. Kliknięcie to stanowi Twoje oświadczenie woli, które jednak odnosi inny skutek, zgodnie z definicją Zamówienia, o której mowa w §1 powyżej.
 8. Po skutecznym złożeniu Zamówienia dotyczącego Wydarzenia, wyślemy Tobie wiadomość na podany przy rejestracji adres e-mail, w której informujemy o tym, że Twoje Zamówienie musi zostać przez nas zweryfikowane. Weryfikacja polega na sprawdzeniu dostępności terminu wybranego Wydarzenia. Niezwłocznie po weryfikacji wyślemy Ci kolejną wiadomość e-mail wraz z informacją czy weryfikacja ta przebiegła pozytywnie czy nie.
 9. W wiadomości e-mail zawierającej informację o pozytywnej weryfikacji
  Zamówienia, wskazujemy dane rachunku Sprzedawcy, na który należy dokonać przelewu w celu opłacenia Zamówienia wraz z informacją o kwocie do zapłaty.
 10. Po opłaceniu Zamówienia wysyłamy Ci zawiadomienie o przyjęciu Zamówienia. Oznacza to przystąpienie do jego realizacji oraz skutkuje zawarciem Umowy.
 11. W razie negatywnej weryfikacji Zamówienia otrzymasz od nas informację o jej przyczynie oraz o innych dostępnych terminach danego Wydarzenia – jeśli takie będą.
 12. W sytuacji gdy pomimo pozytywnej weryfikacji Zamówienia dotyczącego Wydarzenia, nie później niż na 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych przed terminem jego odbycia liczba uczestników nie osiągnie wskazanej przy danym Wydarzeniu ilości, mamy prawo anulować to Wydarzenie. W takim przypadku wysyłamy do zapisanych już uczestników Wydarzenia wiadomość e-mail, w której wskazujemy, że w związku z anulowaniem danego Wydarzenia jako jego uczestnik masz prawo zrezygnować i zażądać zwrotu wpłaty za Wydarzenie lub wybrać inny termin. W związku z anulowaniem Wydarzenia nie przysługują Ci inne uprawnienia, w tym prawo do żądania odszkodowania lub innych świadczeń.
 13. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem odnotowania pełnej wpłaty za zamówiony Produkt, z zastrzeżeniem postanowień poniżej
 14. W sytuacji gdy płatność za Produkt jest rozłożona na raty Umowa zostanie zawarta pod warunkiem uiszczenia pierwszej raty w pełnej wysokości w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia złożenia Zamówienia.
 
§ 6

Płatność

 1. Ceny Produktów na stronie Sklepu podawane są w złotych polskich. Ceny te zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają ewentualnych kosztów płatności. Całkowity koszt Zamówienia zostanie Tobie wskazany w formularzu zamówienia po uzupełnieniu wszystkich koniecznych pól w formularzu, a jeszcze przed złożeniem Zamówienia.
 2. Zakupu dokonuje się według cen obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia i od tego momentu nie ulegają one zmianie, nawet wówczas, gdy tuż po złożeniu Zamówienia zmianie ulegną ceny za poszczególne Produkty w Sklepie.
 3. Swoje Zamówienie możesz opłacić
  a) przelewem bankowym – w sytuacji gdy nie doszło do zaksięgowania przelewu Kupującego na rachunku bankowym Sprzedawcy w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie to zostaje anulowane, a Umowa nie dochodzi do skutku.
  Dane naszego rachunku bankowego:

  Właściciel – Fundacja dla Rodziny
  Bank – Santander Bank Polska Spółka Akcyjna
  Numer rachunku – 14 1090 2428 0000 0001 3681 7716.

  b) systemem płatności mobilnych BLIK, który umożliwia realizację płatności za pomocą smartfonu. Decydując się na tę opcję płatności, zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę BLIK.

 4. W przypadku gdy wyrazisz chęć otrzymania faktury, niezwłocznie po dokonaniu płatności – nie później jednak niż w ciągu 7 dni – otrzymasz ją od nas na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail.

 5. Bez względu na wybór Produktu, Umowa zawarta jest pod warunkiem zawieszającym, czyli w momencie gdy dokonasz płatności za zamówiony Produkt, na zasadach przedstawionych w Regulaminie.

 
§ 7

Karta podarunkowa

 1. W naszym Sklepie masz również możliwość zakupu Karty podarunkowej, która przysługuje jedynie na jedną osobę.
 2. Karty podarunkowe przysługują na wszystkie Produkty oferowane w Sklepie.
 3. Umowę sprzedaży Karty podarunkowej uważa się za wykonaną w momencie dostarczenia kupującemu kodu do zakupionej Karty.
 4. Możesz zakupić więcej niż jedną Kartę podarunkową.
 5. Po zakupieniu Karty podarunkowej nie możesz udostępniać kodu, umożliwiającego jej realizację osobom trzecim, o ile nie dotyczy to osoby, którą chcesz obdarować Kartą.
 6. Aby zrealizować Kartę podarunkową, konieczne jest:
 7. W sytuacji gdy wartość Karty podarunkowej jest niższa niż cena wybranego Produktu, brakującą kwotę trzeba dopłacić na zasadach opisanych powyżej w Regulaminie.
 8. Okres ważności Karty podarunkowej wynosi jeden rok, liczony jako 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) dni od momentu przesłania kodu do tej Karty. Nie ma możliwości jego przedłużenia tego okresu. Za niewykorzystaną Kartę podarunkową nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 9. Karta Podarunkowa nie może zostać wymieniona na gotówkę ani nie może stanowić przedmiotu obrotu innego niż na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. Zamawiający realizując Kartę podarunkową składa Zamówienie na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 
§ 8

Wykonanie Umowy w przypadku Wydarzenia

 1. W przypadku, gdy dokonasz zakupu Wydarzenia, wykonanie Umowy zależy od rodzaju Wydarzenia oraz formy jego prowadzenia (stacjonarnie lub zdalnie). Rodzaj Wydarzenia oraz formę jego prowadzenia wybierasz na etapie składania Zamówienia. Niektóre Wydarzenia są prowadzone jedynie w formie zdalnej lub stacjonarnej, o czym możesz przeczytać przy opisie danego Wydarzenia. Szczegółowe zasady organizacji Wydarzenia stanowiącego przedmiot Umowy, obejmujący m.in. miejsce i termin organizacji Wydarzenia, opisane są na stronie internetowej Sklepu przy przedstawieniu danego Wydarzenia.
 2. W sytuacji wyboru Wydarzenia stacjonarnego, zobowiązujemy się wobec Ciebie do:
  • zapewnienia odpowiedniej kadry do jego przeprowadzenia;
  • zapewnienia pomieszczeń w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia, o ile Wydarzenie nie odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wówczas obowiązek zapewnienia pomieszczeń spełniających w szczególności warunki, o których mowa w niniejszym ustępie, spoczywa na Tobie;
  • przygotowania programu Wydarzenia;
  • dostarczenia każdemu uczestnikowi Wydarzenia kompletnych odpowiednich materiałów. Z chwilą dostarczenia uczestnikowi Wydarzenia materiałów szkoleniowych, udzielamy mu prawa do korzystania z tych materiałów, wyłącznie jednak na potrzeby własne uczestnika.
 3. Wydarzenia odbywają się w miejscu wskazanym przy jego opisie na odpowiedniej podstronie Sklepu.
 4. Zapewnienie pomieszczeń oznacza przygotowanie przestrzeni dla każdego uczestnika
  (w zależności od liczebności grup). Jako uczestnik masz stały dostęp do zaplecza sanitarnego. Sale są wyposażone w sprzęt audiowizualny i inne pomoce wymagane charakterem wybranego Wydarzenia (tablice, flipchart, projektor, dodatkowe materiały piśmiennicze).
 5. W przypadku zakupu Wydarzenia, które ma się odbyć w formie zdalnej, otrzymasz od nas wiadomość e-mail, w której przedstawimy szczegóły techniczne konieczne do uczestnictwa w nim.
 6. W przypadku zamówienia Wydarzenia, które ma się odbyć w formie zdalnej, dostęp do tego Produktu wymaga posiadania przez Ciebie:
  • poczty e-mail,
  • urządzenia mającego dostęp do internetu (np. laptop, smartfon, tablet),
  • odpowiedniej przeglądarki internetowej m.in. Chrome 11 lub nowsza, Firefox 8.0 lub nowsza, Safari 5.1.7. lub nowszą, ewentualnie przeglądarkę o podobnych parametrach co wymienione,
  • mikrofonu i kamerki.
 7. Szczegółowe warunki techniczne konieczne do uczestnictwa w Wydarzeniu w formie zdalnej przedstawiamy Ci w wiadomości e-mail, wysłanej na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie Wydarzenia z ważnych powodów lub powodów niezależnych od nas (w tym: zmianie aktów prawnych RP).
  Wyżej wymienione zmiany nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do nas.
 9. Jako uczestnik Wydarzenia zobowiązujesz się:
  • uczestniczyć w Wydarzeniu, przestrzegając punktualności i stosując się do naszych poleceń,
  • niezwłocznie poinformować nas w razie rezygnacji, na zasadach przedstawionych w opisie Wydarzenia lub w przypadku braku szczególnych zasad dotyczących rezygnacji w opisie, na zasadach przedstawionych w Regulaminie,
  • nie powielać i/lub nie wprowadzać do obrotu udostępnionych materiałów, nie udzielać prawa do korzystania z materiałów. Prawo do korzystania z udostępnionych materiałów następuje po otrzymaniu pełnej zapłaty za udział w Wydarzeniu,
  • nie utrwalać dźwięku i/lub obrazu z przebiegu Wydarzenia bez naszej wyraźnej zgody.
 10. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu Wydarzenia nie później niż na 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed dniem jego rozpoczęcia, w sytuacji wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, które uniemożliwiają jego przeprowadzenie, a za których wystąpienie nie ponosimy winy. Informacja o odwołaniu Wydarzenia lub zmianie jego terminu czy też miejsca zostanie Tobie przesłana w drodze wiadomości elektronicznej lub telefonicznie na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu, niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji. W przypadkach wskazanych powyżej możesz zrezygnować z udziału w Wydarzeniu bez obowiązku zapłaty kwoty odpowiadającej całkowitemu kosztowi Wydarzenia. O swojej rezygnacji z powodów wskazanych powyżej zobowiązany jesteś poinformować nas nie później niż 1 (słownie: jeden) dzień od momentu otrzymania od nas informacji o zmianie terminu czy też miejsca Wydarzenia. W przeciwnym razie uznajemy, że akceptujesz zmianę warunków i podtrzymujesz chęć uczestnictwa w Wydarzeniu.
 
§ 9

Korzystanie z Produktu innego niż Wydarzenie

 1. Dostęp do Produktu innego niż Wydarzenie wymaga posiadania przez Ciebie:
  • poczty e-mail,
  • urządzenia mającego dostęp do Internetu (np. laptop, smartfon, tablet),
  • odpowiedniej przeglądarki internetowej m.in. Chrome 11 lub nowszą, Firefox 8.0 lub nowszą, Safari 5.1.7. lub nowszą, ewentualnie przeglądarkę o podobnych parametrach co wymienione,
  • aktualnego narzędzia lub programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx, xsl, mobi, pub., mp3, mp4, itp. – w zależności od Produktu, innego niż Wydarzenie, na zasadach wskazanych w opisie Wydarzenia na odpowiedniej podstronie Sklepu.
 2. W przypadku trudności z uruchomieniem pliku obejmującego zakupiony Produkt, powinieneś niezwłocznie skontaktować się z nami w sposób opisany w § 15 Regulaminu.
 
§ 10

Zasady odpowiedzialności

 1. Zobowiązujemy się dostarczyć Tobie Produkt pozbawiony wad. Gdyby jednak sprzedany Produkt miał wadę fizyczną lub prawną, wówczas nasza odpowiedzialność względem Ciebie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z winy umyślnej, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za Produkt i złożonego Zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 2. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Reklamację możesz złożyć poprzez wysłanie na adres mailowy Sklepu, wskazany w § 15 ust. 5 Regulaminu, pisemne oświadczenie woli zawierające co najmniej:
  • dane umożliwiające Twoją identyfikację,
  • określenie reklamowanego Produktu, datę dokonania zakupu, opis reklamowanej wady oraz termin, w jakim wada została dostrzeżona,
  • żądanie reklamacyjne – wskazanie czy żądasz usunięcia wady, wymiany towaru na nowy, wolny od wad, obniżenia ceny czy odstąpienia od umowy.
 4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych, liczonych od momentu otrzymania przez nas zgłoszenia, poprzez wykorzystanie takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. W przypadkach wymagających podjęcia dodatkowych czynności wyjaśniających, czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli złożysz reklamację po przekroczeniu terminu wskazanym w Kodeksie cywilnym, lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.
 
§ 11

Majątkowe prawa autorskie

 1. Zwracamy Twoją uwagę na to, że treści dostępne na stronach Sklepu, w tym opisy Produktów i projekty graficzne, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują nam.
 2. Wskazujemy również, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Ciebie bez naszej zgody, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich nam przysługujących i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Zawarcie Umowy nie jest równoznaczne z udzieleniem licencji na korzystanie z danych treści lub baz danych.
 
§ 12

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze Sklepu i wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie https://dlarodziny.eu/polityka-prywatnosci-i-plikow-cokies/.
§ 13

Opinie w Sklepie

Umożliwiamy Tobie złożenie opinii o Sklepie i naszych Produktach. Więcej na temat zamieszczania opinii przeczytasz w regulaminie opinii, będącym odrębnym dokumentem.

§ 14 

Nielegalne treści i inne treści niezgodne z Regulaminem

 1. Z uwagi na fakt, że masz prawo zamieścić opinie o naszym Sklepie i Produktach podczas dostarczania tych treści będziesz zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu Regulaminu, których treść wynika z Aktu o Usługach Cyfrowych.
 2. Zakazane jest publikowanie opinii, które:
  1. zawierają nielegalne treści w rozumieniu Aktu u Usługach Cyfrowych;
  2. naruszą dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorców, a także znieważają lub zniesławiają inne osoby;
  3. naruszają prawa własności intelektualnej (w szczególności prawa autorskie, prawa ochronne na znaki towarowe);
  4. naruszają zasady uczciwej konkurencji;
  5. służą prowadzeniu działań nielegalnych (w tym próbom wyłudzenia oraz oszustwa);
  6. nawołują do zachowań zakazanych przez prawo, a także niebezpiecznych, lub pochwalają takie zachowania;
  7. zawierają wulgaryzmy lub treści innego rodzaju mające charakter obraźliwy;
  8. obrażają uczucia religijne innych osób, w tym obrażają wartości chrześcijańskie oraz pojęcie rodziny w rozumieniu nauki Kościoła Katolickiego;
  9. niezgodnych ze stanem faktycznym lub wprowadzające odbiorców w błąd;
  10. służą publikowaniu niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Sklepu.
 3. Wyznaczamy dla Ciebie Punkt Kontaktowy pod adresem poczty elektronicznej: fundacja@dlarodziny.eu pod który możesz zgłosić treści, które uważasz za nielegalne lub niezgodne z Regulaminem.
 4. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać w szczególności:
  1. wskazanie treści, które uważasz za nielegalne lub niezgodne z Regulaminem (w szczególności przez wskazanie ich lokalizacji – adresu URL lub tak zwanych „zrzutów ekranu” umożliwiających identyfikację zgłaszanej treści); 
  2. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zarzucasz, że komentarz stanowi nielegalną treść;
  3. Twoje imię i nazwisko lub Twoją nazwę oraz Twój adres e-mail, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego treści uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE (przestępstwa związane z niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, przestępstwa związane z wykorzystywaniem seksualnym, przestępstwa związane z pornografią dziecięcą, nagabywanie dzieci do celów seksualnych, podżeganie, pomocnictwo i usiłowanie),
  4. Twoje oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie, że informacje i zarzuty zawarte w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.
 5. Jeśli zgłoszenie, o którym mowa, zawiera Twoje elektroniczne dane kontaktowe, prześlemy Ci bez zbędnej zwłoki potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Dodatkowo bez zbędnej zwłoki powiadomimy Cię o naszej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie.
 6. Rozpatrujemy wszystkie zgłoszenia w otrzymane ramach opisanego mechanizmu terminowo (nie dłużej niż 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia), niearbitralnie oraz obiektywnie, z zachowaniem należytej staranności.
 7. W przypadku gdy wykryjemy opinię, która zawiera Nielegalne Treści lub jest niezgodna z Regulaminem, możemy podjąć decyzję o ograniczeniu jej widoczności, w tym usunąć ją lub uniemożliwić do niej dostęp.
 8. O naszej decyzji co do opinii informujemy Zgłaszającego w rozumieniu tego Regulaminu, jak i osobę, która zamieściła Nielegalne lub niezgodne z Regulaminem treści, chyba, że:
  1. nie znamy odpowiednich elektronicznych danych kontaktowych,
  2. decyzja dotyczyć będzie komentarzy, które są wprowadzającymi w błąd treściami o dużej objętości (tzw. Spam),
  3. decyzja została podjęta w wyniku nakazu wydanego przez odpowiednie organy sądowe lub administracyjne.
 9. Od każdej naszej decyzji istnieje możliwość odwołania się. Odwołanie może zostać złożone do nas na adres elektronicznego Punktu Kontaktowego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące wyjaśnienia, dlaczego osoba lub podmiot składający odwołanie nie zgadza się z decyzją. Odwołania rozpatrujemy w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia na adres elektroniczny.
 10. Zgłaszający dodatkowo ma prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących podjętych przez Nas decyzji w toku opisanej procedury wewnętrznej.

§15
Zmiana Regulaminu

 1. Zastrzegamy sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw, które nabyłeś na podstawie umów zawartych jeszcze przed zmianą Regulaminu.
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Ciebie
 
§ 16

Postanowienia końcowe

 1. Tekst jednolity Regulaminu dostępny w wersji elektronicznej jest pod adresem: https://dlarodziny.eu/regulamin-sklepu-internetowego/ .
 2. Regulamin w obecnej wersji obowiązuje od dnia 1 lutego 2023 roku.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za bezprawne, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas takie postanowienie będzie uważane za wyłączone z Regulaminu i pozostanie bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia dotkniętego wadą, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wstępuje reguła odpowiadająca najbliżej celom tego postanowienia jak i całemu Regulaminowi.
 5. W razie pytań, uwag czy wątpliwości możesz kontaktować się z nami za pośrednictwem maila, telefonicznie lub pisemnie pod wskazanymi adresami i numerem:
  • tel: +48 531 171 500
  • mail: fundacja@dlarodziny.eu
  • adres: ul. Wiosenna 2 lok. 5, 55-200 Oława
 6. Aktualizacja Regulaminu: 14 marca 2024 roku.